Saturday, November 28, 2015

Det er tankevekkande å vere i Oslo. Det er varmt. 8 grader. Pøsregn. I advent. Det er klimatoppmøte. Mange forskarar fryktar at klimaendringane vil bli verre enn 2 grader. Kanskje 6 grader auke (eit skrekkscenario?) Men overalt i Oslo er det reklame for Black friday, med tilbod, for at ein skal kjøpe, kjøpe, kjøpe. På NationalTheateret er det enorme plakatar for Norwegian til NY. Store, innbydande plakatar. Så eg får lyst til å reise til NY. Eg - og hundretusenvis av andre. Billegare enn nokon gong. Kva skal ein seie? Hm. Det var noko av det fyrste eg tenkte på då eg kom til Oslo denne gongen. "Så mykje reklame det er her." Hm. Eg veit har, har ikkje enkle løysingar etc. Men det er tankevekkande.

Wednesday, November 25, 2015Når fotball har så høg kvalitet, er det verkeleg gøy å sjå på.

Monday, November 23, 2015

Alan F Segal om livet etter døden

Reading the history of the afterlife is like reading through a great books course in the humanities. One needs to know not just the Bible but every important book in Western culture to understand why we envision our afterlife in heaven or on earth, as souls or as bodies, after death or at the end of time.

One thing which becomes entirely clear is that the afterlife is not a single eternal truth that is an unchanging reward of the righteous or faithful. It is, instead, a mirror of the values of the society that produced it. Watching the afterlife change is watching a society's hopes and fears change, with the attendant change in social institutions and values.

Ideas about the afterlife do not exist in a vacuum; they have no life of their own. They do not spread out of inexorable logic or good sense or superior doctrine. (...) Their fortunes are closely tied to the fortunes of their earthly believers. The fact that it takes a close historical analysis of texts that are usually studied by religious specialists has kept the secret from us.

Our notions of the afterlife are just as much a history of the constant civil war between religious factions in society as they are the record of the genius of our greatest literary masterpieces.

(...)

...when subjected to historical analysis, which shows that the afterlife is constantly in flux and constantly being accommodated to social, political and economic necessities in the society, the propositional value of any particular heaven grows much less important than the general claim that an afterlife exists at all.

So, in the end, the afterlife is another way to express the same transcendent, non-confirmable issue of God.

(...)

...perhaps we should take comfort that we have doubts. Doubts complete faith and keep it from becoming fanaticism.


(...)


It's a difficult and perennial question in human life and you need to look at how everyone dealt with it. Even if you adhere to Christianity in the end, in a way it doesn't matter. You still have to appreciate the incredibly different ways in which humanity tried to resolve the issue of aging, illness, mortality, and finitude. Can we take a broader perspective?


(...)

Og så meg: For den truande kristne vil naturlegvis spørsmålet om Jesu oppstode - tolkninga av denne - bli veldig relevant. Men i det heile også, hm, heile røyndomsforståinga, tenker eg. Det transcendente i kvardagen, så å seie. Segal er også innom dette, men han er svært tilbakehaldande med å seie noko tydeleg om livet etter døden. Han er også tydeleg påverka av det politiske sprengstoffet (høveleg metafor) i desse ideane. IS-terroristar ventar på snarleg domedag og drep menneske og sprenger seg sjølve i lufta fordi dei er overtydde om at dei vil få ei godt liv etter døden.

Men ja. Dette ovanfor er også relevant for dei stadige diskusjonane om helvete som oppstår. Segal er med på å understreke, slik også andre forskarar gjer, at desse ideane er historisk betinga, kontekstualiserte på ulikt vis. Det er veldig problematisk å ta desse rett ut av Bibelen og seie at "slik er det." Prof T Brekke har eit motto, synest det som: "Zealous about epistemic humility." Det er "very clever," om ein skal seie det slik. "Zeal" er i jødisk tradisjon knytt til groteske drap for å verne tradisjonen, og den eine sanninga. Brekke manar til epistemisk audmjuke.

Mystikken blir veldig interessant her - det var også eit tema som Segal arbeidde mykje med, og det skal bli interessant å sjå meir kva han seier i Life After Death om dette. Den som vil ha ei interessant forskningsoppgåve, kan samanlikne Segal og Allison i deira syn på oppstode og livet etter døden, med NT Wright.

For øvrig interessant at Segal knytter trua på livet etter døden til trua på Gud. Dei to heng saman, og står og fell saman. Dette er også Rahners syn, i eit stykke om "the hermeneutic of eschatological statements". Naturlegvis er alt dette inspirert av Schweitzer, som viste med rimeleg overtydingskraft, at Jesus forventa ein snarleg ende på alle ting, ein ende som ikkje kom den gongen. Så det viste veldig godt at eskjatologiske utsegner i moderniteten ikkje kan takast på nokon naiv, fundamentalistisk måte.

CS Lewis, ateisme, kristendomEg er sånn 70% samd med CS Lewis, kanskje 75%. Det er apologetikk, men veldig god apologetikk. Det vil alltid vere fleire nyanseringar og argument etc. Ein del gonger tenker eg, når eg høyrer argumenta, at "dette er for skarpt og bastant...her kan eg ikkje fylgje han...etc." Mange gonger tenker eg at han har gode grunnpoeng. Han levde uansett langt før meg, i ei anna tid, og gjorde imponerande framsteg i teologien og refleksjonen. Og han var ein heilstøypt mann, på mange vis, sånn etter kvart, må ein vel seie.

 Og videoen er kjempegod. Men på eitt punkt er eg, no, uansett, rimeleg samd med Lewis. Moderne ateisme som livssposisjon trur eg ikkje går. Den er meir ein protest-posisjon mot tradisjonelle kristendomsoppfatningar (som også dels kan vere bunk), og meir eit epistemologisk "tryggleiksalternativ" (det er så mykje rart i verda, og i religionshistoria. Best å halde oss til akademisk vitskap!) enn eit seriøst og gjennomtenkt alternativ livssynsmessig tradisjonsalternativ. Den kan neppe bli ståande på eigne bein, om den vart utfordra, sjølv om det er worthwhile å prøve. (Altfor mange fenomen i "the manifest image" kan ikkje sameinast med dens livssyns premiss, etter mitt syn. Men alle livssyn vil vel uansett vere kaotiske på dette viset, og ikkje kunne få ting i system. Det er eit spørsmål om, som CS Lewis også seier, kvar ein opplever å finne "mest sanning").

I praksis er difor mange ateist-versjonar altså "negative" (og ofte veldig nyttige) protestar. Og reint epistemologisk er dei meir agnostiske enn positivt ateistiske. Meir sånn av typen "eg veit ikkje om det finst nokon gud, men så langt har eg ikkje sett grunn til å gå for det (og dessutan er mykje religiøs moral så pesky og problematisk og undertrykkande, og mykje som går under fanen religion er fordummande og utdatert)." I praksis viser det seg at få ateistar verkeleg har gått djupt inn i metafysikken og religionsfilosofien, enn sei djupt inn i mystiske tradisjonar. Det finst nokre av dei, men etter mi erfaring er dei few and far between.

I praksis er då også moderne ateisme eit veldig, ja, moderne liberalt fenomen, slik DB Hart skriv interessant, om enn polemisk, om i Experience of God. Ein aksepterer menneskerettar, viljens fridom, individualisme, "pursuit of happiness" og ei rekke andre moralske premiss, og ateismen er ofte (ikkje alltid) eit liberalt våpen for å kunne stå imot andre moralske og metafysiske tradisjonar. Målet er då ofte å forsvare eit ideologisk og sosialt "script", d. e. det frie, autonome og autentiske mennesket, i samhandling med marknad, stat og forbruk. Men dette scriptet er eigentleg ikkje spesifikt "ateistisk", jfr. Brad Gregory, Unintended Reformation, eller Feser, Locke.

Ein kunne tru at eg er negativt innstilt til dette, men det er eg berre dels. Eg er sjølv ein del av denne liberale rørsla, i kritisk dialog med mine eigne livssynstradisjonar (såg de eg siterte Cupitt i førre post?) Her er vel poenget berre at når mykje av ateismens kritikkar av religion, epistemologi, teisme, moral etc. vert appropriert av kristne tradisjonar, så vil det vel, hm, bli skapt noko nytt. Ein ny og betre ateisme, ei ny og betre kristentru, og kanskje jamvel konvergerer desse to.

Vi ser det allereie i "new atheism"-diskusjonane. Dei starta med fynd og klem frå Hitchens, Dawkins og co særleg i etterkant av religious right og 9/11 og kreasjonisme i USA. Men steg for steg byrja kristne miljø å appropriere mykje av kritikken. Ofte ikkje openlyst, men likevel i praksis. Tenk på dei mange bøkene og diskusjonane om "divine violence" i GT. Tenk på dei mange innskjerpingane og nytenkingane om metafysikk, religionsfilosofi og gudsbilete. Tenk på diskusjonane om kreasjonisme og skaping, til dømes i Nottingham-miljøet rundt Rad Orthodoxy. Tenk på Rob Bell, Tim Keller og andre megapastorar sin større følsomhet for korleis kristendomen kan presenterast for unge menneske. Som Radiohead syng: Et ceteraaaa, et ceteraaaaa.

Mykje av dette er mogleg fordi det finst akademiske miljø, det finst kompetente forskarar med ekspertise, det finst djupe tradisjonar for moderne refleksjon og dialog, det finst plattformar for møte og samhandlingar. Eit problem er at mykje av dette ikkje finst for muslimar, og for islam, i dag. Som ein siderefleksjon. Ein del unge sekulære menneske er imot at TF etc. skal drive med imam-utdanning og teologiutdanning. Fair enough, men kor lurt er det? I alle fall er det viktig med seriøs religionsutdanning, som utset leiarar og ekspertar for den vide breidda av forskning og kritisk dialog. Det hindrar fanatisme, trur eg.

Sunday, November 22, 2015

Tankar

Her er ulike tankar.

Kven les bloggen, tru? Er det verdt å bruke tid på å skrive ting her? Eller er ikkje talet på lesarar så relevant? Gjer eg det mest for eigen del? Kor ærleg skal eg vere her?
Det skjer mykje i Europa for tida. Det er interessant og urovekkande på same tid. Kva gjer ein med radikale muslimar? Eg har nokon tankar om det. Dei treng å møtast med langvarig og imøtekomande dialog, og ved å ta opp ulike og kritiske perspektiv. Korleis ville eg ha møtt meg sjølv som 18-åring? Eg hadde trengt å bli møtt av nokon som viste omsorg, og var høflege. Og dei måtte ha vore veldig informerte, og ha vist det. Dei måtte ha vist ein mogleg spirituell og teologisk veg vidare. Og reisa måtte ha skjedd steg for steg. Døme: Då Dawkins kom ut med sin God delusion, var eg nesten heilt avvisande. I dag er eg samd med han i mykje, og tenker framleis at mykje der er "hideous" og ubehøvla og uinformert. Vi er alle på ei vandring. Men i alle høve kunne eg ha hatt ein rik og nyansert diskusjon med Dawkins, trur eg. Eg forstår han betre, heilskapleg sett. Det er ikkje enkelt for sekulære menneske å ha ein slik dialog med radikale muslimar. Ein ser det stundom i kommentarfelta. "Kast dei ut av landet! Dei lever i steinalderen!" Etc. Tenkande og informerte kristne har langt betre utgangspunkt, trur eg, til å lage "common ground". Eller også religionsvitarar og religionshistorikarar.

Eg tenker ein del på mytologi og demytologisering. Eg meiner at. Historismeproblemet viser at den breie forståingskonteksten alltid vil påverke korleis vi forstår eit fenomen, ein ide eller whatnot. Dette påverkar også mange "kristne og bibelske tema". Altså at. Vi ikkje kan godta mange grunngjevingar, bakgrunnar etc. for slike, i ljos av VÅR horisont. Når vi då skal fasthalde temaet, meininga, dogmet etc. likevel, så skaper det ein finurleg situasjon. Tekstane er dei same gjennom kyrkjehistoria. Men meininga må vere annleis for oss. Kontinuerleg. Naturlegvis er eg ikkje imot ressourcement, og å vere i kontakt med djupe tradisjonar. Men slik ressourcement vil alltid måtte smeltast saman med vår moderne forståingshorisont uansett.
Eg tenker ein del på Cupitt. Han spør: "Is the religiuos ideal attainable?" Svaret er: "Ja, mogleg. Og det er ein svært verdig veg. Men den er svært krevjande og jamvel potensielt skadeleg. Mange helgenar var psykopatologiske og hadde psykosomatiske lidingar." For dei aller fleste er det betre å finne ein annan og meir kompromiss-orientert veg. Han tenker på det å vere heilt sjølvoppofrande, heilt elskande, heilt vigd til Gud etc. Eg las ei forteljing om ein zen-munk. Han fekk besøk. Han viste kvar han mediterte. Så viste han kvar såg på Sumo-bryting, dvs. kvar TVen hans var. "Likar du Sumo-bryting?" Han ville at den besøkande skulle få vite at han også hadde jording og kontakt med livet.


Det er ok å vere usamd med Jesus av og til. Eg er det. Kvar må finne sin veg. Det er ok å vere usamd sjølv om Jesus skulle seie at det ikkje var ok. Forståingshorisontar, ikkje sant. Historisk utvikling. von Hügels institusjonelle nivå, kritiske nivå, mystiske nivå. Jesus seier at den som er ein læresvein, vil ta til seg frå meisteren, og så bli som meisteren. Og så finne sin eigen veg. Dette seier eg til konfirmantane mine. At dei må gjere det som er godt. At dei må ta vare på sine eigne kjensler og sin integritet og sine eigne vurderingar.

I dag song kyrkjekoret veldig fint i kyrkja. Dei song frå Taize, eller kanskje det berre var frå Salme 139. Om at mørkret ikkje er mørker for Gud, at mørkret er som ljos for Gud. Det var djupt. Eg tenkte på galaksar og stjerner og uendeleg, stummande mørke. "In space, no one can hear you scream". Eller? Eg tenkte på menneske som opplever mørke i sitt eige liv og i sine relasjonar.Cohen sa at det å forlate evangelikalisme var som å vakne opp frå ein fleire år lang, kontinurleg vond draum. Kvifor sa han det? Eg veit det. Kan livet vere som ein god draum? Korleis? Vere i kontakt med gode og håpefulle og meiningsfulle mytar?

- Yuval Hariris bok om Sapiens er veldig interessant og spennande. Skjønt, den er filosofisk ganske svak. Han er sekulær og reduksjonistisk, utan nett å sjå dei mange "aporiai" som då blir skapt. Han synest å tenker at biologi-vitskapen er normen for alt truverdig som er å seie om mennesket. Nok om det, med slike forbehold er boka verkeleg også interessant og god. Menneskeætta har eksistert i rundt 2 millionar år? Sa eg ætta? Det er mange: Ætter. Mange levde på same tid, mange menneskeartar. Vår art, Sapiens, overlevde. Men vi har 4% neandertal-gener. Utruleg interessant. Sapiens utrydda ei veldig stor mengd med enorme dyreartar - og andre artar - då den utbreidde seg over jorda.

- Det er utruleg spennande å lære om andre religionar, og om religion i dei fyrste titusen-åra i Sapiens' historie. Eg gler meg til å bli ferdig med eksamen om nokre veker, så vil eg gje meg meir i kast med Mircea Eliade, meir Huston Smith, og også noko Bellah og Joseph Campbell. Heile denne nye forståingshorisonten set også, igjen - og igjen, kristendomen i nytt ljos, på mangfaldig vis. Skikkeleg spennande er det.
- Festleg å kalle ei bok for "lek med tradisjoner". Kan vi leike med våre tradisjonar? Som vi er i kontakt med i våre liv i dag, i Noreg? Det har skjedd, kontinurleg, oppover i tradisjonshistoria! Tradisjonar har kome i kontakt og vorte vevd saman, men det skjer ofte umedvite, eller jamvel utillate. Tenk på Hengel. Han seier at jødedomen på Jesu tid var ganske anti-hellenistisk. Ein skulle vere ortodoks jøde, må vite! Farisearane er kroneksempelet her, ikkje sant. Og likevel, seier Hengel, hadde alle jødar på denne tida på mangfaldig og "subtle" vis teke opp språk, idemateriale, vanar etc. frå hellenismen. Om ikkje anna, var forståingshorisonten annleis, og dette prega ting, som hjå Filo. Så var det mange jødar, som til dømes saddukearar, som ope godtok meir av hellenismen. No tek eg eit anstrengt døme; går ein til GT-studiar, til dømes, vil ein også finne at "rein openberra jødedom og Bibel" er ein myte (hihi). Sparks "Ancient Texts for the study of the Hebrew Bible." F Moore Cross, Hebrew Myth and Canaanite Epic. Tradisjonar har alltid vore i utvikling, vore i dialog etc. Eg seier ikkje at "anything goes," men at "much goes". Og at det å "leike med tradisjonar" ikkje berre bør sjåast som "unwilling concessions", men også som konstruktiv moglegheit! Jfr. korleis jesuittar er i spissen for å gå i dialog med andre religiøse og intellektuelle retningar. Av og til må paven trekke dei inn, stundom visleg og stundom veldig uvisleg, men ja.

Her er eit døme. Kan kristendom gå i dialog med dagens muslimar, for å vise at det finst "vegar vidare" som vi kan gå saman? Den som svarar "nei" på dette, må også tenke på at dagens kristendom allereie på mangfaldig vis er ein syntese med modernitet. Det gjeld uavhengig av om ein er klar over det eller ikkje.
Eg tenker høgt. Jejejejejejejeje.

Friday, November 20, 2015(Nokre eksplisitte bilete i videoen. Men ikkje verre enn renessansebilete)

I wanted to work with Stian Andersen because he has a great eye for the kind of video I wanted to make. I wanted it to be a live performance, and I wanted it to be raw and aggressive. I’m so happy with the video, and I’m so grateful that I’ve gotten to work with such a talent...

I also worked with the amazing Steven Hoggett on this video, who is a choreographer. It was an intense and fun experience to really go into depth on how you can make your body convey a mood or message.

Wednesday, November 18, 2015


Tuesday, November 17, 2015Denne er på Netflix. Ekstremt interessant og tankevekkande. Og den får meg til å tenke at det er noko seriøst usunt med Tom Cruise. Scientologi er ei sekt. Som sådan har den også verkeleg mange interessante parallellar til meir sektliknande og fundamentalistiske rørsler i andre samanhengar. Men Scientologien er verkeleg ekstrem, og sjuk, og farleg.

Her er fleire klypp.

Monday, November 16, 2015Han er seriøst morosam. Og også ein god mann.Dette er veldig bra. Heile den plata har masse gull. Som denne. Det er ein utruleg, hm, sterk song, opplever eg.